Ju lutemi zgjidhni gjuhën tuaj:

Kreu

Kreu për efa Dienstleistung GmbH

Lotte-Branz-Str. 8
80939 München
Gjermani
Telefon: +49 (0) 89 60 03 40 27
Faks:+49 (0) 89 60 03 40 28 
Faqja e uebit:   www.efa-dienstleistung.de
Email:   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Të dhëna ligjore

Personi i autorizuar për përfaqësim: Isak Neziri
Nr. i NUIS sipas § 27 a të ligjit tatimor: DE 263643097
Gjykata ku është kryer regjistrimi: Mynih Numri i regjistrimit: HRB 177173

 

Të dhënat teknike

Përgjegjësi teknik: S.Dogan (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
Faqja e tij e uebit www.xxl-media.net

 

Kushtet e përgjithshme të përdorimit për efa Dienstleistung GmbH

1. Informacione mbi të drejtat e autorit

Të gjitha informacionet e kësaj faqe ueb vendosen në dispozicion siç janë dhënë pa pretenduar saktësinë, plotësinë dhe aktualitetin.

Nëse nuk bëhet me dije shprehimisht diku tjetër në këtë publikim, dhe në varësi me një paragraf të caktuar, një skedar, ose një dokument, çdonjëri është i autorizuar, ta shohë, ta kopjojë, ta printojë dhe shpërndajë këtë dokument, duke respektuar kushtet e mëposhtme.

Dokumenti lejohet të përdoret vetëm për qëllime informimi jo komerciale. Çdo kopje e këtij dokumenti ose e një pjese të së cilit duhet të përmbajë deklaratën e autorësisë dhe shenjën e mbrojtjes së autorësisë të operuesit. Dokumenti, çdo kopje e dokumentit ose një pjesë e tij nuk lejohen të ndryshohen pa miratim me shkrim nga operuesi. Operuesi rezervon të drejtën, që ta revokojë në çdo moment këtë miratim, dhe çdo përdorim duhet të ndalohet menjëherë, apo të botohet një njoftim me shkrim nga ana e operuesit.

2. Garancia kontraktuale dhe deklaratat për heqjen dorë

Faqja e uebit e efa Dienstleistung GmbH ndodhen në dispozicionin tuaj - nëse nuk është rënë dakord ndryshe - falas. Operuesit nuk marrin asnjë përgjegjësi për saktësinë e informacioneve gjë gjenden në të, për disponueshmërinë e shërbimeve, humbjen e të dhënave të ruajtura te efa Dienstleistung GmbH ose për pëdorshmërinë për çdo qëllim të caktuar.

Operuesi nuk është përgjegjës për dëmet që kanë ardhur si pasojë  përdorimit të ofertës. 

Për sa kohë nuk merret parasysh përjashtimi nga përgjegjësitë, operuesin janë përgjegjës vetëm për veprime nga pakujdesia e madhe ose për veprime me dashje. Emrat e produkteve dhe kompanive janë marka të poseduesit përkatës dhe përdoren në këto faqe vetëm për qëllime informimi. 

Ky publikim mund të përmbajë pasaktësi teknike ose të tjera ose gabime drejtshkrimore/në të shkruar. Kohë pas kohe, informacioni që keni para ndryshohet; këto ndryshime shtohen në një version të ri të publikimit. Operuesi mund të kryejë në çdo moment përmirësime dhe/ose ndryshime tek ofertat, të cilat përshkruhen në këtë publikim.

3. Shprehja e opinioneve në rastin e komenteve dhe në forum

Për shkak të përmbajtjeve që ndryshojnë vazhdimisht te komentet dhe në forum, operuesi e ka të pamundur, që ti shohë të gjithë komentet pa asnjë mungesë, ti kontrollojë ato në përmbajtje dhe të ushtrojë mbi to kontrollin e drejtpërdrejtë aktiv. Nuk merret asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, saktësinë dhe formën e komenteve të postuara.

3a. Përcaktime speciale për përdoruesit e regjistruar

Me regjistrimin te efa Dienstleistung GmbH, përdoruesi - në vazhdim »Anëtari« deklaron kundrejt operuesit që është dakord me kushtet e përdorimit:

Anëtarët, të cilët përfshihen në forumet e diskutimeve dhe në komente, zotohen që,

1. Në komentet e tyre të mos bëjnë asnjë ofendim, të mos publikojnë përmbajte të dënueshme, pornografi dhe mënyra të ashpra të shprehuri,

2. Të mbajnë përgjegjësinë e vetme për përmbajtjet e konfiguruara nga ana juaj, të mos shkelni të drejtat e palëve të treta (sidomos të drejtat e markave, të autorësisë dhe ato personale) dhe të shmangni nga çdo përgjegjësi operuesit e »efa Dienstleistung GmbH« nga pretendimet e palëve të treta të shkaktuara nga komentet e juaja.

3. Të mos kryeni reklama të asnjë lloji as në forume dhe as në komente ose të mos i përdorni forumet dhe komentet për asnjë lloj aktiviteti tregtar. Kjo vlen sidomos për publikimin e numrave të telefonit »0900« përç çdo qëllim të caktuar.

Nuk ekziston asnjë e drejtë për publikimin e komenteve të dorëzuara ose të komenteve në forume. Operuesit e »efa Dienstleistung GmbH« rezervojnë të drejtën, që të editojnë ose fshijnë komente dhe komente në forume sipas gjykimit të vet. Në rastin e shkeljes së detyrimeve në 1), 2) dhe 3), operuesit përveç të tjerave rezervojnë të drejtën, që ta bllokojnë përkohësisht ose ta fshijnë përgjithmonë anëtarësinë.

4. Dorëzimi i komenteve dhe artikujve

Për sa kohë një anëtar shfrytëzon mundësinë, për të dorëzuar artikujt e tij për pjesën redaksionale të »efa Dienstleistung GmbH«, vlen si më poshtë:

Kusht për postimin e artikujve vetjak është që anëtari të ketë shënuar emrin dhe mbiemrin e tij të plotë në profilin e tij të përdoruesit në »efa Dienstleistung GmbH« - ose i shënon ato atje pas dorëzimit të artikullit. Me emrin e shënuar atje, artikulli i dorëzuar do të markohet në rastin e publikimit (publik).

Anëtari jep për të gjitha kontributet, të cilat dorëzohen në të ardhmen nga ai ose ajo te »efa Dienstleistung GmbH«, deklaratat e mëposhtme:

1. Anëtari siguron që artikujt e dorëzuar janë të çliruara nga të drejtat e palëve të treta, sidomos nga të drejtat e autorit, markave dhe personale. Kjo vlen për të gjithë artikujt dhe materialet fotografik të dorëzuar.

2. Anëtari i akordon operuesve të »efa Dienstleistung GmbH« të dretjën e pakufizuar të përdorimit te artikujt e dorëzuar. Kjo përfshin publikimin në internet në »efa Dienstleistung GmbH« si dhe në servera të tjerë në internet, në Newslettern, media të printuara dhe publikime të tjera.

3. Artikujt e dorëzuar do të fshihen ose anonimizohen përsëri me kërkesë të anëtarit me E-Mail në adresën e ueb masterit. Fshirja ose anonimizimi kryhet brenda 7 ditëve pas njoftimit. Për dëmet që shkaktohen në dëm të anëtarit për shkak të fshirjes së vonuar të artikullit, operuesi merr përsipër përgjegjësinë deri në atë pikë, nëse ato nuk bazohen në një shkelje të detyrimeve të anëtarit (më sipër në 1), 2) dhe 3) ) dhe për sa kohë ato bazohen në veprime me pakujdesi të madhe ose veprime me dashje të operuesve të »efa Dienstleistung GmbH«. Në lidhje me këtë gjë ne ju tërheqim vëmendjen që »efa Dienstleistung GmbH« indeksohet rregullisht nga motorë kërkimi, dhe që ne nuk kemi asnjë ndikim mbi faktin nëse, ku dhe për sa kohë ruhen dhe janë të gatshme për tu thirrur artikujt e publikuar te ne në bazat e të dhënave të motorëve të kërkimit dhe te katalogët e uebit, ndoshta edhe pas fshirjes te »efa Dienstleistung GmbH«.

4. Nuk ekziston asnjë e drejtë për ruajtjen, publikimin dhe arkivimin e artikujve të dorëzuar. Operuesit rezervojnë të drejtën, që të mos publikojnë artikuj të dorëzuar pa deklaruar arsyet, ti editojnë ato para publikimit ose ti fshijnë ato përsëri pas publikimit sipas gjykimit të vet.

5. Përmes publikimit të artikujve të dorëzuar nuk krijohet asnjë e drejtë shpërblimi (honorarë, tarifa licencimi, kompensime shpenzimesh ose gjëra të tjera të ngjashme) e anëtarit kundrejt »efa Dienstleistung GmbH«. Pjesëmarrja është vullnetare (pa pagesë).

5. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave (Privacy Policy)

Për sa kohë brenda ofertës në internet përdoret mundësia për dhënien e të dhënave personale ose të biznesit, atëherë dhënia e këtyre të dhënave nga ana e përdoruesve kryhet shprehimisht vetëm në bazë vullnetare. Përdorimi i shërbimit tonë është - për sa kohë është teknikisht e mundshme dhe e arsyeshme - i lejuar edhe pa deklaruar të dhëna tilla p.sh. duke deklaruar të dhënat e anonimizuara ose të një pseudonimi. Informacione të tjera të rëndësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave (Privacy Policy).

6. Regjistrimi dhe fjalëkalimi

Përdoruesi është i detyruar, që ta trajtojë me konfidencialitet kombinimin emër përdoruesi/fjalëkalim dhe të mos i japë atë palëve të treta. Në rast dyshimi për keqpërdorim të të dhënave të aksesit duhet të informohet operuesi.

7. Këshilla në përputhje me ligjin e tele-shërbimit

Për faqet e internetit të palëve të treta, të cilave i referohet kjo ofertë me të ashtuquajturit linqe, përgjegjësinë e mbajnë ofruesit përkatës. Operuesi nuk është përgjegjësi për përmbajtjen e palëve të tilla të treta. Për më tepër faqja e uebit mund të klikohet nga faqe të tjera me anën e të ashtuquajturave linqe. Operuesi nuk merr asnjë përgjegjësi për paraqitje, përmbajtje ose çdo lloj lidhje me këtë faqe uebi në faqet e uebit të palëve të treta. Për përmbajtjet e huaja operuesi është vetëm atëherë përgjegjës, nëse nga ato (që do të thotë edhe në lidhje me një përmbajtje të kundërligjshme) ekzistojnë njohuri pozitive dhe që është teknikisht e mundur dhe e arsyeshme, që të pengohet përdorimi i tyre. Por operuesi nuk është i detyruar në përputhje me ligjin e tele-shërbimit, që ti kontrollojë vazhdimisht përmbajtjet e huaja.

Kontakt

Pyetjet në lidhje me efa Dienstleistung GmbH ju lutemi dërgojani ueb masterit.

Efekti juridik

Këto kushte të përgjithshme përdorimi i referohen efa Dienstleistung GmbH.

Për sa kohë pjesë ose formulime të veçanta të këtij teksti i situatës ligjore në fuqi, nuk përputhem më ose nuk përputhen plotësisht, pjesët e mbetura të dokumentit nuk preken nga kjo gjë në përmbajtjen e tyre dhe në vlefshmërinë e tyre.

Burimet e fotografive:

AdobeStock
Fotoalia

Ⓒ efa Dienstleistung All Rights Reserved.

efa Dienstleistung GmbH
Lotte-Branz-Str. 8
80939 München
Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 60 03 40 27
Fax:+49 (0) 89 60 03 40 28